ေႏြ႐ြက္ေႂကြ

ေလ၀ယ္ေမ်ာ

စိတ္ေဇာရယ္မၾကည္….

မၾကည္သာ

စိတ္ႏွလံုး

အဘယ္ေၾကာင့္ေလတုံး….

အေတြးရယ္ပို

မွန္းဆိုကာမၾကည့္ပါနဲ႔လား

သက္ထားရယ္’ခင္’ပ်ိဳ

လြမ္းပိုကာ တစ္နယ္စီေ၀းတာေၾကာင့္

ေရႊၾသဥ သူ႔အသံေတာင္

က်ယ္ေလာင္ေလာင္ နားမွားခါးပါဘိ

လြမ္းသည့္ ျဖစ္ျခင္း….။

Advertisements